Administratorem danych osobowych jest SEEDiA Sp. z o.o. Adres: ul. Podole 60, 30-394 Kraków, tel kontaktowy: 531 607 770. Dane osobowe przetwarzane są w celu korzystania ze strony internetowej seedia.city i zapewnienie jej prawidłowego działania oraz dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) -polegającego na prowadzeniu strony internetowej oraz obronie interesów przedsiębiorcy i dbaniu o jej jakość.

Administrator będzie przekazywać dane użytkowników stron internetowych i portali prowadzonych przez SEEDiA wyłącznie zaufanym odbiorcom oraz pracownikom i partnerom związanym umowami o zachowaniu poufności oraz umowami o przestrzeganiu zapisów RODO. Każdemu przysługuje także prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienie skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie, aby wejść i skorzystać z naszej strony internetowej. Bez podania swoich danych, niemożliwe nawiązanie połączenia i zapoznanie się z treścią stron www. Masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych. W tym celu skontaktuj się z nami na podane dane kontaktowe powyżej.

Fundusze Europejskie

Zamów wycenę

Nasz zespół przygotuje dla Ciebie szczegółową ofertę


SEEDiA Sp. z o.o., ul. Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP: 676 251 0412, KRS 0000638187

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Czytaj więcej

BIURO MARKETINGU I EVENTÓW:

Artur Racicki
artur@seedia.city

BIURO SPRZEDAŻY:

Arkadiusz Pawlikowski
+48 790 533 486

BIURO:

Ewa Czepiec
+48 531 607 770

Seedia Sp. z o.o. korzysta ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przy realizacji projektu o numerze RPZP.01.01.00-32-0021/18, pod nazwą “SOLARSTOP - Inteligentny, ekologiczny i samowystarczalny energetycznie przystanek komunikacji miejskiej” w ramach działania: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
SEEDiA Sp. z o.o. korzysta ze środków pochodzących z Unii Europejejskiej przy PMT/0888/5N/2019-NOR oraz UG-PMT/0888/5N/2019-AUS naborze z projektu Polskie Mosty Technologiczne.